władze      statut      kluby      historia      dane adresowe     

Statut

Warszawskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego


UCHWALONY  na Walnym Zebraniu  Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów w dniu 9.03.2001r./

 

 

Rozdział    I

 

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

 

§  1

Stowarzyszenie nosi nazwę: WARSZAWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK MOTOROWODNY i NARCIARSTWA WODNEGO w skrócie WOZMWiNW zwany dalej „Związkiem" i zrzesza, na zasadzie dobrowolności, zarejestrowane stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne sportowe organizacje.

 

 §  2

Terenem działania Związku jest obszar województwa mazowieckiego, a siedzibą jego władz jest m.st. Warszawa.

 

 §  3

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną, samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne oraz uchwala akta wewnętrzne określające swoją działalność.

 
§  4

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Związek może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 
§  5

Związek jest członkiem Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego oraz Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Związków Sportowych.

                                                                    

§  6

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, może posiadać własną banderę, oraz nadawać własne odznaczenia.

§  7

Związek działa zgodnie z ustawą „Prawo o Stowarzyszeniach „, ustawa o „Kulturze fizycznej" oraz z niniejszym Statutem.

 

Rozdział    II

 

Cel i środki działania

                                                                             

  §  8

Celem działania Związku jest:

1.      Popularyzacja i upowszechnianie sportów motorowodnych, oraz narciarstwa wodnego;

2.      Podnoszenie poziomu sportów i turystyki motorowodnej, poprzez organizowanie zawodów sportowych, turystyczno-rekreacyjnych oraz szkolenia motorowodnego na patenty i licencje motorowodne;

3.      Oddziaływanie na rzecz  ochrony środowiska  naturalnego i zachowania bezpieczeństwa na szlakach wodnych;

4.      Organizowanie i reprezentowanie sportów i turystyki motorowodnej w kraju i za granicą;

5.      Wspieranie działalność klubów ze szczególnym uwzględnieniem działalności z młodzieżą.

6.      Prowadzenie działalności rzeczoznawczej i inspektorów technicznych.

 

§  9

Do realizacji celu działania Związek stosuje następujące środki działania:

1.      Zrzesza organizacje mające na celu popularyzację, upowszechnianie i podnoszenie poziomu sportów i turystyki motorowodnej.

2.      Wydaje przepisy oraz regulaminy określające zasady uprawiania sportów i turystyki motorowodnej oraz kontroluje ich przestrzeganie.

3.      Organizuje lub powierza organizację zawodów motorowodnych krajowych i międzynarodowych.

4.      Prowadzi działalność szkoleniową, a w szczególności w zakresie szkolenia zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy sportów motorowodnych.

5.      Nadaje licencje sportowe zawodnikom oraz czuwa nad zachowaniem przez  nich zasad amatorstwa oraz wysokiego poziomu moralnego.

6.      Rozwija działalność informacyjno-propagandową w dziedzinie sportów i turystyki motorowodnej.

7.      Ustala zasady dotyczące zmiany barw klubowych przez zawodników w oparciu o przepisy władz sportowych.

8.      Opiniuje zamierzenia w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń sportowych oraz produkcji sprzętu dla potrzeb sportów motorowodnych.

9.      Sprawuje nadzór nad działalnością zrzeszonych w Związku członków oraz koordynuje ich działalność w zakresie sportów i turystyki motorowodnej.

10. Prowadzi ewidencję w zakresie sportów motorowodnych.

11. Uczestniczy w konferencjach i zjazdach dotyczących sportów motorowodnych.

12. Rozstrzyga spory powstałe w obrębie Związku.

13. Wydaje opinie techniczne w dziedzinie motorowodnej i prowadzi organy rejestracyjne.

14. Stosuje inne środki działania zgodne z obowiązującymi przepisami, jakie okażą się niezbędne dla realizacji zadań statutowych.

 

§  10

Realizując zadania statutowe Związek:

1.      Współdziała z organami administracji rządowej oraz z placówkami naukowymi.

2.      Współpracuje z organizacjami społecznymi zainteresowanymi rozwojem sportów i turystyki motorowodnej.

 

 

Rozdział  III

 

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

§  11

1     Członkowie Związku dzielą się na:
1/  zwyczajnych
2/  honorowych
3/  wspierających.

2     Członkami zwyczajnymi mogą być Kluby Sportowe, Stowarzyszenia kultury fizycznej i inne organizacje sportowe, posiadające osobowość prawną i prowadzące bezpośrednią działalność w zakresie sportów, turystyki i rekreacji motorowodnej.

3     Członkowie zwyczajni przyjmowani są do Związku uchwałą Zarządu na podstawie pisemnego zgłoszenia i po opłaceniu wpisowego.

4     Status klubu lub Stowarzyszenia - jako członka Związku określa Zarząd Związku.

 

 

§  12

1     Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które uznają cele związku oraz zadeklarują opłacanie składki lub zadeklarują przekazywanie innych świadczeń ustalonych przez Zarząd Związku. Członek wspierający - osoba prawna działa w Związku za pośrednictwem swego przedstawiciela.

2     Członek wspierający ma prawo członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku oraz wyboru delegatów na Walne Zebranie Związku.

3     Członkowie wspierający przyjmowani są do Związku uchwałą Zarządu na podstawie pisemnego zgłoszenia i po opłaceniu wpisowego.

4     Formę i rodzaj wspierania Związku, członkowie wspierający ustalają z Zarządem Związku.

 

§  13

1     Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla propagowania, upowszechniania i rozwoju sportu.

2     Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Związku.

3     Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

4     Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Związku.§  14

     Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

1.   Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Związku oraz oceny ich działalności.

2.   Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu delegatów Związku.

3.   Czynnego i biernego wyboru władz Związku, poprzez swoich delegatów.

4.   Korzystania ze świadczeń wynikających ze statutu i działalności Związku.

5.   Wybieranie delegatów na Walne Zebranie Związku.

6.   Organizowanie motorowodnych zawodów sportowych i turystycznych, krajowych i międzynarodowych, oraz prowadzenia szkolenia motorowodnego na patenty i licencje motorowodne na zasadach określonych przez Związek.

7.   Noszenie i używanie odznak i symboli Związku.

                                                                           

 

§  15

Członkowie Związku obowiązani są do:

1.      Czynnego udziału w realizacji statutowych celów Związku.

2.      Ścisłego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Związku oraz innych przepisów obowiązujących w sportach wodnych.

3.      Podporządkowania się uchwałom i postanowieniom władz WOZMW.

4.      Propagowania i przestrzegania etyki wodniackiej.

5.      Regularnego opłacania składek członkowskich.


§  16

Członkostwo ustaje na skutek:

1.      Wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu swych zobowiązań wobec związku.

2.      Skreślenia z listy członków, w przypadku nie płacenia składek członkowskich przez okres powyżej 1 roku, po 2-krotnym pisemnym upomnieniu.

3.      Wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Związku.

4.      Rozwiązania Związku lub rozwiązania organizacji będącej jego członkiem.

 

§  17

W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Związku, Zarządowi przysługuje prawo do:

1.      Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie.

2.      Odmówienia pomocy finansowej i poparcia organizacyjnego do czasu usunięcia uchybienia.

3.      Udzielenia nagany lub nagany z ostrzeżeniem.

4.      Zawieszenia w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu statutowych uprawnień członka Związku, w szczególności prawa do udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Związek.

5.      Wykluczenia ze Związku na podstawie uchwały Zarządu Związku.

 

§  18

Od uchwał Zarządu Związku, w przedmiocie nałożonych kar wymienionych w pkt. 3 i 4, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Związku.

 

           

§  19

Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz za aktywny udział w realizacji zadań Związku członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

1/      Pochwałę na piśmie,

2/      Dyplom,

3/      Nagrodę rzeczową lub pieniężną,

4/      Odznakę honorową.

           

§  20

Zawieszeni członkowie Związku, na czas zawieszenia, tracą swoje mandaty Delegatów.

 

 

Rozdział  IV

 

Władze Związku

 

§  21

Władzami Warszawskiego Okręgowego Związku Motorowodnego są:

1.      Walne Zebranie delegatów;

2.      Zarząd;

3.      komisja Rewizyjna.

            

§  22

1.      Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Delegatów postanowi inaczej.

2.      Jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Delegatów Zebrania zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów - przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie bez względu na ilość osób uprawnionych, obecnych na Zebraniu. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

Walne Zebranie Delegatów

 

§  23

1.      Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów, które może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.      Zwyczajne Walne Zebranie delegatów odbywa się raz na dwa lata - jako sprawozdawcze, i raz na cztery lata - jako sprawozdawczo-wyborcze.

3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane na skutek:

1/      Uchwały poprzedniego Walnego Zebrania Delegatów;

2/      Uchwały Zarządu Związku podjętej większością 2/3 głosów;

3/      Wniosku Komisji Rewizyjnej;

4/      Wniosku uchwalonego przez co najmniej ½ (połowę) członków Związku.

 

§  24

1.      Walne Zebranie Delegatów odbywa się w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Związku.

2.      O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd powiadamia delegatów co najmniej miesiąc przed terminem Zebrania.

3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje tylko nad sprawą, dla której zostało zwołane.

                       

§  25

1.      W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych w ilości proporcjonalnej do reprezentowanego poziomu sportowego, turystycznego oraz do aktywności szkoleniowej.

2.      Szczegółowe zasady wyboru delegatów oraz klucz wyborczy uchwala Zarząd Związku.

3.      Delegaci na walne zebranie zachowują mandat na okres trwania kadencji.

4.      W przypadku wydarzeń losowych lub zmiany barw klubowych przez delegata, Klubom przysługuje prawo wyznaczania innych delegatów.

 
§  26

W Walnym Zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

1.      członkowie władz Związku, którzy nie zostali wybrani delegatami.

2.      osoby zaproszone przez Zarząd.

 
§  27

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1.      uchwalenie kierunków i programu działania Związku;

2.      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium na wniosek Komisji rewizyjnej;

3.      uchwalanie regulaminu obrad i wyboru władz;

4.      podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązywaniu się Związku;

5.      nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku;

6.      wybór Zarządu Związku;

7.      wybór Komisji Rewizyjnej Związku;

8.      zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

9.      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

10. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Zw. MW i NW;

11. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku;

12. podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 

Zarząd Związku

 

§  28

1.      Zarząd składa się z 5 do 9 członków. O ilości członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Delegatów.

2.      Walne Zebranie Delegatów dokonuje bezpośrednio wyboru Prezesa.

3.      Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

4.      Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie za wyjątkiem urzędującego członka Zarządu, jeżeli będzie istniała taka konieczność.

5.      Zarząd zbiera się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

6.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.

 
§  29

Do kompetencji Zarządu należy:

1.      reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2.      ustalanie planów działania i budżetu Związku;

3.      kierowanie działalnością Związku;

4.      zarządzanie majątkiem i finansami Związku;

5.      zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów;

6.      przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach oraz wykluczanie członków Związku;

7.      rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku;

8.      nadzorowanie i koordynowanie działalności członków;

9.      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat.

 

§  30

1.      Zarząd powołuje stałe i doraźne Komisje oraz organy doradcze.

2.      Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu oraz organów doradczych określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

Komisja Rewizyjna

                                                                           
§  31

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

2.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub upoważniony przezeń członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3.      Posiedzenia gremium Komisji Rewizyjnej, odbywają się na odrębnych zebraniach.

4.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.


                                                                           

§  32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.      sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności Związku;

2.      przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Związku oraz kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem gospodarności, celowości, rzetelności oraz zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Delegatów;

3.      wydawanie zaleceń do zgłoszenia wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

4.      uchwalanie regulaminu Komisji.

 
§  33

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Przewodniczącymi komisji problemowych, lub pracownikami Związku.

 
§  34

1.      W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dla wykonywania szczególnych zadań władzom tym przysługuje prawo doboru uzupełniającego swoich członków.

2.      Liczba członków władz pochodzących z doboru uzupełniającego nie może przekroczyć 1/3 ilości członków władz pochodzących z wyboru.

 

Rozdział   V

 

Nagrody i kary

 

§  35

1.      Związek ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla Związku: członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.

2.      Związek ma prawo nakładania kar na osoby wyszczególnione w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

3.      Organem posiadającym uprawnienia określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu jest Zarząd Związku.

4.      Tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin dyscyplinarny Polskiego Zw. MW i NW.

 

Rozdział  VI

 

Majątek Związku

 

§  36

1.      Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.      Na fundusze Związku składają się:

1/      Wpływy z wpisowego i ze składek członkowskich,

2/      Dotacje i darowizny,

3/      Wpływy uzyskane z działalności statutowej,

4/      Wpływy uzyskane z działalności gospodarczej wspomagającej działalność statutową.
 

 


§  37

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie Prezesa lub jednego z Wiceprezesów, sekretarza lub księgowego.

Zarząd Związku może także upoważnić inne osoby do podpisywania dokumentów finansowo-majątkowych.

 

Rozdział  VII

 

Postanowienia końcowe

 

§  38

1.      Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów Związku większością 2/3 głosów przy obecności ci najmniej połowy delegatów Związku.

2.      Zmiana statutu wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez sąd rejestrowy.

 

§  39

1.      Uchwałę w sprawie rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

2.      Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

3.      Likwidator Związku jest zobowiązany do wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o skreślenie Związku z rejestru.