archiwum     

Zebranie sprawozdawcze

Regulamin obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego delegatów WOZMWiNW

REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO DELEGATÓW
Warszawskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego za lata 2009-2010
Warszawa, dn. 12.03.2011r.
1. W zebraniu udział biorą:
- Delegaci Klubów – z głosem stanowiącym /§ 23 Statutu/
- Członkowie Zarządu WOZMWiNW /o ile nie są Delegatami Klubów/ i zaproszeni goście – z głosem doradczym /§26 Statutu/
2. Ilość Delegatów określona została kluczem wyborczym ustalonym zgodnie z §25 Statu-tu Uchwałą Zarządu WOZMWiNW z dnia 13.02.2007r. Delegaci muszą posiadać upo-ważnienie Klubu do wzięcia udziału w Zebraniu, podpisane i podstemplowane przez Prezesa/Komandora Klubu. Nie są dopuszczalne skreślenia i poprawki. Delegatami mogą być wyłącznie członkowie delegujących Klubów.
3. Walne Zebranie jest prawomocne zgodnie z §22 Statutu:
- W pierwszym terminie – przy obecności co najmniej ½ delegatów.
- W drugim terminie – bez względu na ilość obecnych delegatów.
4. Zebranie prowadzi Przewodniczący powołany przez delegatów.
5. Delegaci wybierają spośród swego grona:
- Komisję Wyborczą - 3 osoby
- Komisję Skrutacyjną - 3 osoby
- Komisję Wnioskową - 3 osoby
6. Komisję Wnioskową – Walne Zebranie powołuje dla przygotowania /redakcji/ zgłoszo-nych wniosków oraz dla przedstawienia wniosków do zatwierdzenia przez delegatów.
7. Komisję Wyborczą – Walne Zebranie powołuje dla sprawdzenia ważności mandatów oraz stwierdzenia prawomocności obrad.
8. Komisję Skrutacyjną – Walne Zebranie powołuje dla obliczenia wyników głosowania.
9. Przedmiotem obrad Walnego Zebrania są sprawy objęte porządkiem dziennym.
Walne Zebranie może:
- skreślić lub odroczyć sprawę
- wnieść nowe sprawy do porządku
- zmienić kolejność porządku
10. Uchwały na Walnym Zebraniu mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych po-rządkiem obrad.
11. Do głosu w dyskusji delegaci zapisują się u Przewodniczącego Walnego Zebrania i przemawiają za jego zezwoleniem w kolejności zapisów. Poza kolejnością Przewodni-czący Walnego Zebrania udziela głosu tylko:
- w sprawach formalnych:
a) głosowanie bez dyskusji
b) przerwanie dyskusji
c) zamknięcia listy mówców
d) zamknięcia listy kandydatów w wyborach
e) ograniczenia czasu przemówień
f) zarządzenia przerwy
- dla złożenia wyjaśnień i sprostowań
- przedstawicielom jednostek nadrzędnych.
Wnioski w sprawach formalnych głosowane są przed innymi. W dyskusji nad sprawami formalnymi mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy, jeden „za” i drugi „przeciw”.
12. Czas przemówień jednego mówcy w zasadzie nie powinien przekraczać 5 minut, jednak w tej samej sprawie każdy mówca może przemawiać dwukrotnie.
13. Osoby, które nie zdążą zabrać głosu w dyskusji swoje wystąpienie mogą przedstawić na piśmie do protokółu.
14. Wszelkie decyzje zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem wyboru Delegatów na zgromadzenie PZMWiNW, które zostaną przeprowadzone w głosowaniu tajnym (/§ 22 Statutu).
15. Głosowanie odbywa się:
- jawne – przez podniesienie ręki z mandatem
- tajne – przy pomocy kartek przygotowanych przez Komisję Wyborczą.
16. Wszystkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Głosy zostają zliczone w ko-lejności:
- za przedstawioną propozycją
- przeciw przedstawionej propozycji
- wstrzymujących się od głosowania.
17. Wszystkie wnioski do protokółu powinny być zgłaszane na piśmie Przewodniczącemu Zebrania, który przekaże je do Komisji Wnioskowej. W czasie obrad mogą być zgłasza-ne poprawki do zgłoszonych wniosków. Poprawki te jednak muszą być zgłaszane na pi-śmie przed podaniem właściwego wniosku pod głosowanie.
18. Kandydaci na Delegatów WOZMWiNW na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgroma-dzenie Delegatów PZMWiNW mogą być zgłaszani spośród:
- delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawcze WOZMWiNW
- władz WOZMWiNW
19. Wybory Delegatów WOZMWiNW na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZMWiNW odbywają się w głosowaniu tajnym (/§ 22 Statutu) według nastę-pujących zasad:
- z listy kandydatów na Delegatów WOZMWiNW należy skreślić nazwiska tak, aby pozostało na karcie wyborczej nie mniej niż jedno nazwisko i nie więcej niż …….. nazwisk.
w przypadku pozostawienia większej ilości nazwisk lub skreślenia wszystkich na karcie do głosowania głos taki zalicza się jako nie ważny.
20. Kandydować na Delegatów WOZMWiNW mogą jedynie osoby obecne na Walnym Ze-braniu.
21. Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Zebrania winien poprosić kandy-datów o wyrażenie zgody na kandydowanie. Nie wyrażenie zgody jest równoznaczne ze skreśleniem z listy kandydatów.
22. Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w ramach limitu wybieranych osób.
23. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i podaje wyniki do wiadomości zebranym.
24. Każdy delegat zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, porządku i dyscypliny obrad.
25. Przewodniczący dba o właściwą atmosferę i sprawny przebieg Obrad.
26. W sprawach dotyczących sposobu obradowania, a nie ujętych w niniejszym Regulami-nie, decyduje Przewodniczący Zebrania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.
27. Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie i od chwili zatwier-dzenia obowiązuje wszystkich uczestników obecnych na Walnym Zebraniu Sprawoz-dawczym Delegatów WOZMWiNW w dniu 12.03.2011r.