archiwum     

Walne zgromadzenie

W dniu 20.04.2013 r odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WOZMWiNW.
8.04.2013 - uaktualniono o sprawozdanie zarządu za kadencję 2009-2012. 18.04.2013 - uaktualniono o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informujemy, że dnia 20.04.2013r. /sobota/ w siedzibie WOZŻ Warszawa ul. Wał Miedzyszyński 397 odbędzie się o godz. 11,oo w pierwszym terminie i o godz. 11,30 w drugim terminie, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WOZMWiNW na które zapraszamy jako:

- delegatów Waszego Klubu

- przedstawicieli Waszego Klubu.

Sprawozdanie za kadencję 2009 – 2012 zostanie umieszczone na stronie w terminie późniejszym.

Prosimy zaproszonych delegatów/przedstawicieli o zapoznanie się ze wspomnianymi dokumentami celem wzięcia udziału w dyskusji:

Jednocześnie zwracamy uwagę na:

 • Formalne wypełnienie upoważnień Delegatów i Przedstawicieli
 • Upoważnienia mają być podstemplowane przez Klub, oraz podstemplowane i podpisane wyłącznie przez Prezesa/Komandora/Dyrektora Klubu.
 • W przypadku Klubów-członków wspomagających, upoważnienia podpisują Prezesi /Właściciele Spółek /Firm.

Porządek Obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów WOZMWiNW.
 2. Powołanie Prezydium Zebrania i wybór Przewodniczącego Obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji:

a)       Skrutacyjnej                  -              3 osoby

b)       Wyborczej                      -              3 osoby

c)       Wnioskowej                   -              3 osoby.

 1. Wręczenie wyróżnień.
 2. PRZERWA.
 3. Sprawozdanie z działalności WOZMWiNW w latach 2009 – 2012
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami
 6. Uchwalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Przedstawienie i przyjęcie zmian w Statutucie
 8. Wybory nowego Zarządu:

a)        Prezesa Zarządu                 -              1 osoba

b)        Członków Zarządu            - wg uchwały Walnego Zebrania Spr.-Wyb.

c)         Komisji Rewizyjnej            -              3 osoby.

 1. Wolne wnioski.
 2. Przyjęcie Uchwały Zebrania.
 3. Zakończenie Zebrania.

 

 


 

REGULAMIN OBRAD

 

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO DELEGATÓW

Warszawskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego za lata 2009-2012

Warszawa, dn. 20.04.2013r.

 

 1. W zebraniu udział biorą:
 • Delegaci Klubów – z głosem stanowiącym /§ 14 Statutu/
 • Członkowie ustępującego Zarządu WOZMWiNW i zaproszeni goście – z głosem doradczym /§26 Statutu/
 1. Ilość Delegatów określona została kluczem wyborczym ustalonym zgodnie z §25 Statutu Uchwałą Zarządu WOZMWiNW z dnia 07-03-2013r. Delegaci muszą posiadać upoważnienie Klubu do wzięcia udziału w Zebraniu podpisane i podstemplowane przez Prezesa/Komandora Klubu. Nie są dopuszczalne skreślenia i poprawki. Delegatami mogą być wyłącznie osoby reprezentujące członków zwyczajnych WOZMWiNW.
 2. Walne Zebranie jest prawomocne zgodnie z §22 Statutu:
 • W pierwszym terminie – przy obecności co najmniej ½ delegatów.
 • W drugim terminie – bez względu na ilość obecnych delegatów.
 1. Zebranie prowadzi Przewodniczący powołany przez delegatów.
 2. Delegaci wybierają spośród swego grona:
 • Komisję Wyborczą          -           3 osoby
 • Komisję Skrutacyjną       -           3 osoby
 • Komisję Wnioskową        -           3 osoby
 1. Komisję Wnioskową – Walne Zebranie powołuje dla przygotowania /redakcji/ zgłoszonych wniosków oraz dla przedstawienia wniosków do zatwierdzenia przez delegatów.
 2. Komisję Wyborczą – Walne Zebranie powołuje dla sprawdzenia ważności mandatów oraz stwierdzenia prawomocności obrad, przedstawienia kandydatów na Prezesa, członków Zarządu WOZMWiNW i Komisji Rewizyjnej oraz przygotowania kart do głosowania.
 3. Komisję Skrutacyjną – Walne Zebranie powołuje dla obliczenia wyników głosowania.
 4. Przedmiotem obrad Walnego Zebrania są sprawy objęte porządkiem dziennym.

Walne Zebranie może:

 • skreślić lub odroczyć sprawę
 • wnieść nowe sprawy do porządku
 • zmienić kolejność w porządku obrad

10.  Uchwały na Walnym Zebraniu mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

11.  Do głosu w dyskusji delegaci zapisują się u Przewodniczącego Walnego Zebrania i przemawiają za jego zezwoleniem w kolejności zapisów. Poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zebrania udziela głosu tylko:

 • w sprawach formalnych:

a)   głosowanie bez dyskusji

b)   przerwanie dyskusji

c)   zamknięcia listy mówców

d)   zamknięcia listy kandydatów w wyborach

e)   ograniczenia czasu przemówień

f)    zarządzenia przerwy

 • dla złożenia wyjaśnień i sprostowań
 • przedstawicielom jednostek nadrzędnych.

Wnioski w sprawach formalnych głosowane są przed innymi. W dyskusji nad sprawami formalnymi mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy, jeden „za” i drugi „przeciw”.

12.  Czas przemówień jednego mówcy w zasadzie nie powinien przekraczać 5 minut, jednak w tej samej sprawie każdy mówca może przemawiać dwukrotnie.

13.  Osoby, które nie zdążą zabrać głosu w dyskusji swoje wystąpienie mogą przedstawić na piśmie do protokółu.

14.  Wszelkie decyzje zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem wyborów Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które przeprowadzone zostaną w głosowaniu tajnym (/§ 22 Statutu).

15.  Głosowanie odbywa się:

 • jawne – przez podniesienie ręki z mandatem
 • tajne – przy pomocy kartek przygotowanych przez Komisję Wyborczą.

16.  Wszystkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Głosy zostają zliczone w kolejności:

 • za przedstawioną propozycją
 • przeciw przedstawionej propozycji
 • wstrzymujących się od głosowania.

17.  Wszystkie wnioski do protokółu powinny być zgłaszane na piśmie Przewodniczącemu Zebrania, który przekaże je do Komisji Wnioskowej. W czasie obrad mogą być zgłaszane poprawki do zgłoszonych wniosków. Poprawki te jednak muszą być zgłaszane na piśmie przed podaniem właściwego wniosku pod głosowanie.

18.  Kandydaci na Prezesa, członków zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być zgłaszani spośród delegatów przez:

 • delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WOZMWiNW
 • ustępujące władze WOZMWiNW

Liczbę członków Zarządu na daną kadencję, zgodnie z § 28 Statutu, uchwala Walne Zebranie w drodze głosowania.

19.  Wybory Prezesa, członków Zarządu WOZMWiNW i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym (/§ 22 Statutu) według następujących zasad:

 • z listy kandydatów na Prezesa WOZMWiNW, przedstawionej przez Komisję Wyborczą, należy skreślić nazwiska tak, aby pozostało tylko jedno
 • z listy kandydatów na członków Zarządu WOZMWiNW przedstawionej przez Komisję Wyborczą, należy skreślić nazwiska tak, aby pozostało na karcie wyborczej nie mniej niż jedno nazwisko i nie więcej niż ustalona liczba członków Zarządu
 • z listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej WOZMWiNW przedstawionej przez Komisję Wyborczą należy skreślić nazwiska tak, aby pozostało na karcie wyborczej nie mniej niż jedno nazwisko i nie więcej niż trzy nazwiska
 • w przypadku pozostawienia większej ilości nazwisk lub skreślenia wszystkich na karcie do głosowania głos taki zalicza się jako nie ważny.

20.  Kandydować na Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej WOZMWiNW mogą jedynie delegaci obecni na Walnym Zebraniu.

21.  Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Zebrania winien poprosić kandydatów o wyrażenie zgody na kandydowanie. Nie wyrażenie zgody jest równoznaczne ze skreśleniem z listy kandydatów.

22.  Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w ramach limitu wybieranych osób.

23.  Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i podaje wyniki do wiadomości zebranym.

24.  Wybrany Prezes WOZMWiNW ustala termin pierwszego posiedzenia, na którym nastąpi ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu WOZMWiNW.

25.  Każdy delegat zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, porządku i dyscypliny obrad.

26.  Przewodniczący dba o właściwą atmosferę i sprawny przebieg Obrad.

27.  W sprawach dotyczących sposobu obradowania, a nie ujętych w niniejszym Regulaminie, decyduje Przewodniczący Zebrania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

28.  Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie i od chwili zatwierdzenia obowiązuje wszystkich uczestników obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym WOZMWiNW.

 

Do pobrania

Porządek i regulamin obrad

Projekt statutu- wersja poprawiona

Sprawozdanie Zarządu za kadencję 2009-2012

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej