archiwum     

Regulamin Motorowodnych Mistrzostw Polski

PZMWiNW opublikował regulamin tegorocznych Mistrzostw Polski.

 

Polski Związek Motorowodny

i Narciarstwa Wodnego

REGULAMIN   MOTOROWODNYCH MISTRZOSTW  POLSKI  2014

 

 

WYŚCIGI PO OBWODZIE

Warszawa 2014

1.00. USTALENIA GENERALNE

1.01. Motorowodne Mistrzostwa Polski są własnością Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego i regulowane są przepisami wydanymi przez Międzynarodową Federację Motorowodną – UIM oraz  pion sportowy zwany w dalszej części  Komisją Sportową  Sportu Motorowodnego, w skrócie KSSM.

 

1.02. Celem Motorowodnych Mistrzostw Polski jest:

- ustalenie kolejności zawodników w poszczególnych klasach łodzi i wyłonienie

Mistrzów Polski,

- ustalenie klasyfikacji drużynowej klubów.

1.03. Motorowodne Mistrzostwa Polski są miejscem konfrontacji postępu technicznego i      osiągnięć szkoleniowych zawodników, klubów i producentów.

 

1.04. Mistrzostwa Polski mogą być w całości lub częściowo sponsorowane przez organizacje, przedsiębiorstwa, lub osoby prywatne, jednak nie może to wpływać ujemnie na ich regulaminowy przebieg i poziom sportowy.

 

1.05. Organizator ma prawo używania nazwy - Eliminacja Motorowodnych Mistrzostw Polski ( w skrócie MMP) - jeśli chociaż jedna z klas jest do nich zaliczana.

1.06.  Przepisy szczegółowe poszczególnych klas mają pierwszeństwo nad przepisami ogólnymi.

 

 

2.00. IMPREZY

 

2.01. Motorowodne Mistrzostwa Polski 2014 rozgrywane będą w minimum trzech* imprezach organizowanych w danym roku kalendarzowym.

Imprezy stanowiące eliminacje MMP będą każdorazowo wyszczególnione i podane w kalendarzu imprez na dany rok wraz z podaniem serii i klas łodzi, w których dana eliminacja będzie rozgrywana.

* W klasach w których następuje kolizja terminów rozgrywek MMP z imprezami rangi mistrzowskiej (MŚ i ME,) dopuszcza się możliwość ich rozegrania w dwóch, lub jednej eliminacji.

W sytuacjach wyjątkowych, kiedy kalendarz imprez międzynarodowych utrudnia , lub uniemożliwia rozegrania eliminacji MMP w danej klasie (patrz pkt. 2.01.), dopuszcza się w drodze wyjątku zaliczenie do punktacji MMP punktów (wg klasyfikacji mistrzostw) uzyskanych z imprez rangi mistrzowskiej  rozgrywanych w Polsce.

 

2.02. MMP 2014 będą przeprowadzone w następujących seriach łodzi:

 

- seria łodzi klas wyścigowych „”O

0 - 125 , łodzie z silnikami o pojemności do 128 cm3

- seria łodzi klasy   „OSY 400”

wyłącznie silnik marki YAMATO model 102, 202, lub 302 posiadających homologację

UIM

- seria łodzi klas sportowych „S”

S-550 -  łodzie z silnikami o pojemności od 351 do  550 cm3

F4S – łodzie typu katamaran z silnikiem 60 KM spełniającym wymagania EPA,

- seria łodzi jednokadłubowych z silnikiem przyczepnym „T”

JT-250* - klasa młodzieżowa , silniki o pojemności do 265 cm3

T-550 -  łodzie z silnikami o pojemności od 401 do 550 cm3

Uwaga:

Warunkiem otwarcia danej klasy w MMP jest spełnienie wymogów określonych w

punkcie 3.04 niniejszego Regulaminu.

 

* W klasie JT-250  dopuszcza się o start sprzętu z GT-15 przy zachowaniu jednej

klasyfikacji.

2.03. MMP rozgrywane będą dla każdej z klas w eliminacjach  złożonych z trzech   biegów.

 

2.04. Biegi eliminacyjne odbędą się na trasie zgodnej z regulaminem UIM oraz zatwierdzoną homologacją.

 

2.05. W eliminacjach MMP dopuszcza się jedynie start zatrzymany.

 

2.06. Najpóźniej 60 dni przed terminem każdej eliminacji Organizator jest zobowiązany wysłać program wstępny do biura PZMWiNW celem jego zatwierdzenia.

Zatwierdzone programy Organizator zamieszcza na swojej stronie internetowej i wysyła do wszystkich Klubów posiadających licencje na 45 dni przed terminem imprezy.

Aktualny wykaz Klubów jest zamieszczony na stronie związkowej.

 

2.07. MMP będą przeprowadzone zgodnie z przepisami UIM oraz niniejszym Regulaminem.

 

2.08. Koszty organizacyjne MMP pokrywają organizatorzy, natomiast zawodnicy startują w

zawodach  na koszt  własny, lub sponsora.

Związek w miarę możliwości finansowych może pokryć  określone koszty organizacyjne

MMP.

 

 

3.00. UCZESTNICTWO

3.01. Do startu w MMP będą dopuszczeni zawodnicy:

a)  mający w dniu zawodów ukończone 18 lat, dla klasy GT-30 – 14 lat, dla  F4S - 15 lat,  dla klasy młodzieżowej JT-250 od 10 do 16 lat ( patrz art. 203.041 Regulaminu UIM) – wszyscy zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych),

b)  prawidłowo zgłoszeni do PZMWiNW,

c)  posiadający ważne ubezpieczenie indywidualne  NNW i OC z wykupionym ryzykiem udziału w zawodach sportowych, polskie obywatelstwo, ważną na dany rok licencję zawodniczą (przyklejony hologram), świadectwo  pomiarowe (certyfikat), książeczkę zdrowia sportowca z aktualnymi badaniami lekarskimi potwierdzonymi przez upoważnionego lekarza – specjalistę medycyny sportowej, lub Przychodnię/Poradnię Sportowo Lekarską oraz inne dokumenty wymagane  przez Regulamin UIM ( test zanurzeniowy, homologacja silnika, numer rejestracyjny kokpitu).

Zawodnicy nie objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym muszą dodatkowo        posiadać ubezpieczenie od kosztów leczenia.

d)  wszyscy zawodnicy biorący udział w MMP powinni być zrzeszeni w Klubach ,

Sekcjach Motorowodnych posiadających licencję wydaną przez PZMWiNW

( nie dotyczy zawodników zagranicznych ).

e/   zawodnicy wypełniający „Druk zgłoszenia” mogą podać swoją przynależność

klubową jedynie w przypadku posiadania przez macierzysty Klub ważnej licencji.

W przypadku braku licencji zawodnik startuje jako niestowarzyszony.

3.02. W Motorowodnych Mistrzostwach Polski  dopuszcza się udział zawodników nie posiadających polskiej licencji i obywatelstwa.

W 2014 roku wszystkie klasy ujęte w Motorowodnych Mistrzostwach Polski  zostaną rozegrane w obsadzie międzynarodowej.

3.03. Zgłoszenia do zawodów.

Każdy Klub zobowiązany jest do przesłania na adres organizatora zgłoszeń swoich zawodników w terminie przewidzianym w programie wstępnym.

Zgłoszenie winno być podpisane przez zawodnika oraz potwierdzone przez macierzysty

Klub (nie dotyczy zawodników niestowarzyszonych).

Dozwolone jest  wysłanie do Organizatora zbiorczego zgłoszenia pocztą elektroniczną,

natomiast oryginały z podpisem zawodnika muszą być dostarczone do Sekretariatu

zawodów.

Jest to jeden z podstawowych warunków otrzymania karty odbiory technicznego.

Zgłoszenia zawodników, którzy nie mają ukończonych 18 lat  muszą być obowiązkowo podpisane przez zawodnika oraz rodziców, lub opiekunów prawnych.

3.04. Jeśli w danej klasie ujętej w rozgrywkach MMP będzie zgłoszonych w pierwszej eliminacji  mniej niż 4 łodzie, to biegi w niej zostaną odwołane, a klasa w 2014 roku nie zostanie tym samym otwarta. Kolejne eliminacje w niej zostaną automatycznie odwołane.

W takim przypadku Organizator zawodów jest zobowiązany do powiadomienia zgłoszonych zawodników o odwołaniu eliminacji,  nie później niż 7 dni przed terminem ich rozegrania.

Organizator nie jest zobowiązany obligatoryjnie  do odwołania klasy nie spełniającej warunków regulaminowych. Zawody mogą zostać  rozegrane przy zmianie ich tytułu, przykładowo – Zawody o Puchar Burmistrza Miasta.

3.05. Jeśli w klasyfikacji końcowej MMP w którejś z klas nie będzie wymaganych 6 zawodników, klasa ta może być okresowo lub całkowicie wycofana z następnych MMP, o czym zostaną powiadomione Kluby.

 

3.06. Podczas jednych zawodów dopuszcza się start zawodnika w więcej niż jednej klasie, pod warunkiem posiadania odrębnych zestawów (łódź - silnik) do każdej z klas.

 

3.07. W przypadku regulaminowego zgłoszenia do MMP co najmniej 4 łodzi w klasie zgodnej z przepisami UIM, ale nie objętej niniejszym regulaminem, klasa zostaje włączona  do eliminacji MMP na zasadach objętych niniejszym Regulaminem.

 

 

4.00. SPOSÓB OBLICZANIA WYNIKÓW

 

4.01. Punktuje się kolejność przekroczenia przez poszczególnych zawodników linii „Start - Meta” w każdym biegu zaliczanym do MMP.

 

4.02. Za uzyskane miejsca przydziela się punkty w/g art.318.01. Regulaminu UIM.

 

4.03. Zasady klasyfikacji indywidualnej i drużynowej MMP są następujące:

- indywidualną kolejność zawodników w MMP we wszystkich  klasach łodzi ustala się

wg ilości uzyskanych punktów.

Do punktacji  liczą wszystkie biegi ze wszystkich eliminacji. Jeśli eliminacja jest

rozgrywana w ramach imprezy mistrzowskiej liczymy  punkty wg klasyfikacji końcowej.

„Klasyfikację Drużynową” ustala się biorąc pod uwagę wyniki indywidualne

zawodników danego Klubu ze wszystkich eliminacji MMP.

 

4.04. W przypadku zdobycia przez zawodników jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej MMP o kolejności miejsc decyduje większa ilość zwycięstw w poszczególnych eliminacjach.

Jeśli w dalszym ciągu nie można rozstrzygnąć kolejności, klasyfikację ustala się na

podstawie krótszego czasu biegu łodzi w ostatnim wspólnym starcie zawodników.

4.05. Zawodnik zostanie sklasyfikowany w MMP nawet na podstawie wyniku uzyskanego tylko w jednym biegu w dowolnej eliminacji.

 

5.00. TYTUŁY

5.01. Za zdobycie I miejsca indywidualnie Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego przyznaje  medal złoty oraz tytuł Mistrza Polski, za zdobycie II miejsca medal srebrny i tytuł Wicemistrza Polski oraz medal brązowy za zdobycie III miejsca.

Wszyscy medaliści otrzymują również pamiątkowe puchary.

W miarę możliwości finansowych Związek może przyznawać nagrody  dla zawodników, którzy zdobyli tytuł  Mistrza Polski w danej klasie łodzi.

Powyższe może dotyczyć również zawodników zajmujących dalsze miejsca.

5.02. W klasyfikacji indywidualnej MMP tytuły i medale zostaną przyznane pod warunkiem sklasyfikowania minimum 6 zawodników w klasyfikacji końcowej każdej z klas.

5.03. W klasyfikacji drużynowej trzy pierwsze Kluby, które uzyskały największą ilość punktów otrzymują pamiątkowe puchary.

Jeśli możliwości finansowe pozwolą, Związek może przyznać Klubom nagrody  z przeznaczeniem na pomoc sprzętową dla swoich zawodników.

6.00. PROTESTY

 

6.01. Wszelkie protesty dotyczące MMP winny być składane na piśmie z kaucją w wysokości ustalonej przez organizatora i podanej w programie zawodów -  maksymalnie 300 zł.

Dla spraw dotyczących kwalifikacji sprzętu, lub zawodnika protest musi być złożony przed odprawą zawodników (art.403.04. Reg. UIM).

Dla spraw związanych z klasyfikacją  zawodników  w poszczególnych biegach w ciągu

jednej godziny od wywieszenia pierwszych wyników (art.403.04. Reg. UIM).

Protesty złożone po terminie i bez kaucji nie będą rozpatrywane.

W przypadku uznania protestu, kaucja zostanie zwrócona.

Jeśli protest zostanie oddalony, kaucja zostanie przekazana na rzecz PZMWiNW.

6.02 Końcowe wyniki MMP w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej są zamieszczane na stronie związkowej jak najszybciej po ich ogłoszeniu. Istnieje możliwość korekty wyników, ale może on  dotyczyć przypadku mylnego podliczenia punktów i zgłoszenia apelacji do UIM.

Ewentualne uwagi w powyższej kwestii należy przesyłać do biura Związku  w terminie do 30 dni po ich opublikowaniu.

7.00. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.01. Wszelkie proponowane zmiany Regulaminu MMP winny być zgłaszane pisemnie do Biura Związku w terminie do dnia 30 listopada kończącego się sezonu.

7.02 Obowiązujący na dany sezon Regulamin MMP  winien być zamieszczony jak najszybciej na stronie internetowej Związku i przekazany w formie elektronicznej   Klubom zaraz po  jego zatwierdzeniu.

 

7.04. Decyzje o zmianach przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie MMP  podejmuje Prezydium Zarządu PZMWiNW.

 

7.05. Propozycje zmian przepisów zawartych w Regulaminie MMP wraz z załącznikami wnosi Komisja Sportowa Sportu Motorowodnego, do której należy właściwa interpretacja wydanych przepisów.

 

Powyższy Regulamin obowiązuje  podczas  sezonu 2014.

 

 

 

 

Wiceprezes ds.

Sportu Motorowodnego

/ JÓZEF PRZYBYŁ /