archiwum     

Zawody Motorowodne

Finał zawodów motorowodnych o Mistrzostwo Warszawy 2016 w klasie FF ( FORMUŁA PRZYSZŁOŚCI ) i klasach łodzi turystycznych Zawody Motorowodne im. Andrzeja TOMANKIEWICZA.
I.  ORGANIZATORZY
    Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
    Ognisko TKKF „WODNIK” w Nieporęcie n. Zalewem Zegrzyńskim.

II.    MIEJSCE ZAWODÓW
    Ognisko TKKF „WODNIK”  Nieporęt n. Zalewem Zegrzyńskim.
III.    TERMIN ZAWODÓW i program minutowy
    27.08. 2016 r. (SOBOTA)
        III    Eliminacja (FINAŁ) Zawodów Motorowodnych o Mistrzostwo Warszawy klasy F-F i w klasach łodzi turystycznych
    10:30  -   przyjmowanie zawodników, odbiór techniczny sprzętu, odprawa zawodników
    11:00  -   otwarcie imprezy, odprawa zawodników
    11:15  -   start do pierwszego biegu w klasach F-F
    13:00  -   start do pierwszego biegu w klasach łodzi turystycznych
    13:30  -   start do drugiego biegu w klasach łodzi turystycznych
ok.    16:00  - 16:30  ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów

IV.  REGULAMIN  ZAWODÓW

1) W zawodach mogą uczestniczyć członkowie Klubów zrzeszonych w PZMWiNW i OZM-WiNW, oraz zawodnicy nie zrzeszeni pod warunkiem posiadania licencji sportowej i wniesienia opłaty startowej w wysokości 100,00zł.
2) Karty zgłoszenia zawodników przyjmowane będą bezpośrednio w sekretariacie zawo-dów w dniu imprezy /wzór karty w załączeniu/.

     Zawodnicy klasy JT 250 i GT 15  zgłaszają się wraz z rodzicem/opiekunem celem po-mocy przy wodowaniu, wyciąganiu łodzi z wody lub tankowaniu paliwa.

     Zawodnicy klasy F-F  zgłaszają się wraz z rodzicem/opiekunem
3) Zawody  w klasach turystycznych odbędą się zgodnie z Regulaminem M.M.Warszawy  -  /dwa  biegi po dwa okrążenia po „trójkącie” plus obowiązkowe okrążenie bezpieczeń-stwa/ w klasach:
- FF  wg Regulaminu UIM i Regulaminu Zawodów Kwalifikacyjnych
- JT 250 / GT 15    klasa     młodzieżowa wg Regulaminu UIM

- T-Struga    łodzie z napędem strugowodnym – silniki fiat, wartburg, itp
- T-1000    łodzie z silnikami powyżej 500 cm3 do 1000cm3
- T-Open    łodzie z silnikami powyżej 2000 cm3.
      
Klasy łodzi nie uwzględniają podziału na łodzie kabinowe i bezkabinowe. Łodzie z silni- kami o mniejszej pojemności, mogą startować w klasie o większej pojemności. Ze względu na małą ilość zawodników klasy mogą być łączone decyzją Sędziego Głównego.
        Minimalna ilość zawodników w klasie wynosi 3 ( trzech ),  żeby klasa w sezonie była   
         „otwarta”. „Otwarcie”  klasy następuje w pierwszej eliminacji.

4)    Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest sprawdzenie łodzi przez Komisję Technicz-ną.
    Zawodnicy muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny łodzi,  patent motoro-wodny oraz ubezpieczenie NW.
      Zaleca się aby zawodnicy posiadali ubezpieczenie OC i  AC ubezpieczone  we własnym zakresie.

W trakcie zawodów będzie można wykupić powyższe ubezpieczenia.

5)    Zawody będą ubezpieczone zbiorowo w zakresie OC i NW. Zalecane jest indywidualne ubezpieczenie zawodników AC we własnym zakresie.

6)    W skład Kolegium Orzekającego wchodzi Przewodniczący i przedstawiciele startujących Klubów /art. 402.01  i  402.02 Regulaminu UIM/.

7)    Sędziego Głównego oraz członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy WOZMWiNW.

8)    Komisja sędziowska będzie  każdorazowo przeprowadzać  obowiązkowe badania na obecność alkoholu zgodnie z art. 205.02 Regulaminu UIM. Nie poddanie się badaniu jest traktowane jako rezygnacja ze startu w zawodach.

9)       W przypadku uzyskania nagród, zostaną one wręczone przez fundatorów.

10)     W zależności od zaistniałych okoliczności w programie Zawodów mogą nastąpić     
 uzupełnienia lub zmiany.

V.       INFORMACJE
Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego;
Warszawa, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9
Tel. 22 465 22 27        

SĘDZIA GŁÓWNY                                                                                KOMANDOR